UPS ASTRID: Planet
Cechy g?ówne:
• topologia on-line z podwójnym przetwarzaniem i separacj? transformatorow? DC/AC falownika,
• idealnie czyste i stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu zasilacza,
• pe?na separacja zasilanych urz?dze? od zak?óconej i niestabilnej sieci zasilaj?cej,
• dwa modele podstawowe: 20kVA i 30kVA w uk?adzie faz we/wy: 3/1,
• ma?e straty w?asne i wysoka sprawno?? ca?kowita,
• wbudowany bypass wewn?trzny elektroniczny i serwisowy,
• akumulatory wewn?trzne i/lub zewn?trzne,
• panel sterowania: LCD, LED + keyboard,
• ?atwy i szybki serwis,
• liczne zabezpieczenia wewn?trzne,
• mo?liwe konfiguracje równoleg?e/redundantne do 6 jednostek,
• obudowa wolno stoj?ca,
• bogate wyposa?enie dodatkowe,
• wszechstronne oprogramowanie umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?.

Przeznaczenie:
• centralny UPS dla ma?ych i ?rednich sieci komputerowych z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy sieciowe jedno- i wieloserwerowe,
• serwerownie i pokoje IT w szpitalach, bankach, administracji i przemy?le,
• sprz?t medyczny,
• sterowniki przemys?owe oraz 1-fazowe urz?dzenia przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu,
• mo?liwe bardzo d?ugie czasy podtrzymania.

Gwarancja: on-site, pe?na na elektronik? i akumulatory, 12-miesi?cy od dnia zainstalowania na obiekcie
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.