UPS ASTRID: Saturn
Cechy g?ówne:
• topologia on-line z podwójnym przetwarzaniem i separacj? transformatorow? DC/AC falownika,
• idealnie czyste i stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu zasilacza,
• pe?na separacja zasilanych urz?dze? od zak?óconej i niestabilnej sieci zasilaj?cej,
• trzy modele podstawowe: 400kVA, 500kVA i 650kVA w uk?adzie faz we/wy: 3/3,
• ma?e straty w?asne i wysoka sprawno?? ca?kowita,
• wbudowany bypass wewn?trzny elektroniczny i serwisowy,
• wymagane akumulatory zewn?trzne,
• panel sterowania: LCD, LED + keyboard,
• ?atwy i szybki serwis,
• liczne zabezpieczenia wewn?trzne,
• mo?liwe konfiguracje równoleg?e/redundantne do 6 jednostek,
• obudowa wolno stoj?ca,
• bogate wyposa?enie dodatkowe,
• wszechstronne oprogramowanie umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?.

Przeznaczenie:
• centralny UPS dla du?ych sieci komputerowych z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy sieciowe jedno- i wieloserwerowe,
• du?e centra korporacyjne IT,
• szpitale, sprz?t medyczny,
• przemys?owe linie technologiczne, sterowniki przemys?owe oraz 3-fazowe urz?dzenia przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu,
• mo?liwe bardzo d?ugie czasy podtrzymania.

Gwarancja: on-site, pe?na na elektronik? i akumulatory, 12-miesi?cy od dnia zainstalowania na obiekcie. FAQ
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.