UPS ASTRID: Infinity
Seria UPS Infinity to bardzo nowoczesne produkty, w których zastosowano najnowsze osi?gni?cia techniki przetwarzania energii w zasilaczach UPS, a w tym:
- lekka beztransformatorowa konstrukcja falownika,
- przyjazna dla ?rodowiska technologia IGBT prostownika z THDi <5%,
- optymalna serwisowo konstrukcja modu?owa.

Cechy g?ówne:
• topologia beztransformatorowa on-line z podwójnym przetwarzaniem zapewniaj?ca bardzo ma?e wymiary i wag? urz?dzenia,
• nowoczesny prostownik IGBT z bardzo wysokim wej?ciowym wspó?czynnikiem mocy oraz bardzo niskim wspó?czynnikiem harmonicznych pr?du wej?ciowego,
• idealnie czyste i stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu zasilacza,
• pe?na separacja zasilanych urz?dze? od zak?óconej i niestabilnej sieci zasilaj?cej,
• trzy modele: 10kVA, 15kVA i 20kVA dost?pne w uk?adzie faz we/wy: 3/1 (modele 3100) i 3/3 (modele 3300),
• bardzo ma?e straty w?asne i bardzo wysoka sprawno?? ca?kowita, szczególnie w trybie pracy Eco,
• wbudowany bypass wewn?trzny elektroniczny i serwisowy,
• akumulatory wewn?trzne i/lub zewn?trzne,
• panel sterowania zawieraj?cy: wy?wietlacz LCD, diody LED stanu UPS-a oraz przyciski nawigacyjne,
• ?atwy i szybki serwis dzi?ki budowie modu?owej,
• liczne zabezpieczenia wewn?trzne,
• mo?liwe konfiguracje równoleg?e/redundantne do 4 jednostek,
• obudowa wolno stoj?ca, ?atwo przesuwalna, o bardzo ma?ym polu podstawy,
• bogate wyposa?enie dodatkowe,
• wszechstronne oprogramowanie umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?.

Przeznaczenie:
• centralny UPS dla ma?ych i ?rednich sieci komputerowych z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy sieciowe jedno- i wieloserwerowe,
• pokoje IT w szpitalach, bankach, administracji i przemy?le,
• sterowniki przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu,
• ze wzgl?du na bardzo ma?e pole podstawy idealne do ciasnych pomieszcze?,
• dost?pne d?ugie czasy podtrzymania,
• wspó?praca z generatorem pr?dotwórczym.

Gwarancja: on-site, pe?na na elektronik? i akumulatory, 12-miesi?cy od dnia zainstalowania na obiekcie. FAQ
Seria Infinity zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaMoc
wyj?ciowa
Fazy
we/wy
Autonomia
100/80/50%
obci??enia
Cena
netto
Dane
szczegółowe
UPS Infinity 3100 10kVA 10,0kVA/8,0kW3/1 więcej
UPS Infinity 3100 15kVA 15,0kVA/12,0kW3/1 więcej
UPS Infinity 3100 20kVA 20,0kVA/16,0kW3/1 więcej
UPS Infinity 3300 10kVA 10,0kVA/8,0kW3/3 więcej
UPS Infinity 3300 15kVA 15,0kVA/12,0kW3/3 więcej
UPS Infinity 3300 20kVA 20,0kVA/16,0kW3/3 więcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.