UPS ARA on-line: PowerOn LT
Seria zasilaczy UPS PowerOn LT to bardzo niezawodne, solidne i ekonomiczne produkty klasy on-line. Bardzo dobre parametry techniczne, atrakcyjne ceny oraz klasyczny design sprawi?y, ?e ju? kilkaset zasilaczy UPS tej serii pracuje w ca?ej Polsce. G?ówni odbiorcy tych systemów to ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa, urz?dy administracji pa?stwowej oraz jednostki s?u?by zdrowia.

Cechy g?ówne:
• topologia on-line z podwójnym przetwarzaniem i separacj? transformatorow? DC/AC falownika,
• idealnie czyste i stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu zasilacza,
• pe?na separacja zasilanych urz?dze? od zak?óconej i niestabilnej sieci zasilaj?cej,
• cztery modele podstawowe: 4kVA, 6kVA, 8kVA i 10kVA dost?pne w uk?adzie faz 1/1 oraz 3/1,
• zewn?trzne bloki akumulatorowe du?ej pojemno?ci (jeden lub wi?cej), ?adowane w bardzo krótkim czasie,
• system mikroprocesorowy zapewniaj?cy sterowanie (LCD, LED + keyboard) i kontrol? ca?ego zasilacza,
• zabezpieczenia: przeci??eniowe, zwarciowe, termiczne, przeciwzak?óceniowe, przed prze?adowaniem akumulatorów oraz przed b??dn? instalacj?,
• obudowa wolno stoj?ca z kó?kami u?atwiaj?cymi przesuwanie UPS-a oraz opuszczanymi nó?kami,
• wszechstronne oprogramowanie (zawarte w cenie produktu) umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?.

Przeznaczenie:
D?ugi czas podtrzymania dla nw. zastosowa?:
• ma?e i ?rednie, jedno- i wieloserwerowe sieci komputerowe (ok. 10-65 komputerów),
• sprz?t biurowy, telekomunikacyjny i sieciowy LAN,
• rozbudowane systemy obs?ugi sprzeda?y,
• sprz?t laboratoryjny i medyczny,
• sterowniki przemys?owe i jednofazowe urz?dzenia przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.

Zasilacze serii LT wymagaj? do??czenia zewn?trznych akumulatorów, najlepiej bloków PowerOn BA192/17-65 gdy? s? zgodne wzorniczo z zasilaczami oraz daj? mo?liwo?? swobodnego przesuwania ca?ego zestawu. Mo?na te? oczywi?cie zastosowa? inne zewn?trzne szafy czy stojaki akumulatorowe.
W odró?nieniu od modeli standardowych zamiast wewn?trznych akumulatorów, w serii LT zamontowano wysoko wydajne uk?ady ?adowania, zapewniaj?ce bardzo krótki czas regeneracji nawet bardzo du?ych bloków czy zestawów bloków akumulatorowych. Symbole C1, C2 i C3 w nazwach modeli oznaczaj? maksymalny pr?d ?adowania, odpowiednio 4A, 8A i 12A. W zale?no?ci od rodzaju bloku akumulatorowego dobiera si? odpowiedni? wersj? UPS-a.

Gwarancja: on-site, pe?na na elektronik? i akumulatory, 24-miesi?ce od dnia zainstalowania na obiekcie. FAQ
Seria PowerOn LT zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaMoc
wyj?ciowa
Fazy
we/wy
Autonomia
100/80/50%
obci??enia
?adowanieCena
netto
Dane
szczegółowe
UPS PowerOn H40C1 1/1 4,0kVA/3,2kW1/1zale?na od BA192V/4A1932 USD więcej
UPS PowerOn H40C2 1/1 4,0kVA/3,2kW1/1zale?na od BA192V/8A2048 USD więcej
UPS PowerOn H60C1 1/1 6,0kVA/4,8kW 1/1zale?na od BA192V/4A2785 USD więcej
UPS PowerOn H60C2 1/1 6,0kVA/4,8kW 1/1zale?na od BA192V/8A2860 USD więcej
UPS PowerOn H60C3 1/1 6,0kVA/4,8kW 1/1zale?na od BA192V/12A2982 USD więcej
UPS PowerOn H80C2 1/1 8,0kVA/6,4kW 1/1zale?na od BA192V/8A3458 USD więcej
UPS PowerOn H80C3 1/1 8,0kVA/6,4kW 1/1zale?na od BA192V/12A3566 USD więcej
UPS PowerOn H10KC2 1/1 10,0kVA/8,0kW 1/1zale?na od BA192V/8A4379 USD więcej
UPS PowerOn H10KC3 1/1 10,0kVA/8,0kW 1/1zale?na od BA192V/12A4492 USD więcej
UPS PowerOn H40C1 3/1 4,0kVA/3,2kW3/1zale?na od BA192V/4A2091 USD więcej
UPS PowerOn H40C2 3/1 4,0kVA/3,2kW3/1zale?na od BA192V/8A2207 USD więcej
UPS PowerOn H60C1 3/1 6,0kVA/4,8kW 3/1zale?na od BA192V/4A2947 USD więcej
UPS PowerOn H60C2 3/1 6,0kVA/4,8kW 3/1zale?na od BA192V/8A3071 USD więcej
UPS PowerOn H60C3 3/1 6,0kVA/4,8kW 3/1zale?na od BA192V/12A3187 USD więcej
UPS PowerOn H80C2 3/1 8,0kVA/6,4kW 3/1zale?na od BA192V/8A3769 USD więcej
UPS PowerOn H80C3 3/1 8,0kVA/6,4kW 3/1zale?na od BA192V/12A3895 USD więcej
UPS PowerOn H10KC2 3/1 10,0kVA/8,0kW 3/1zale?na od BA192V/8A4857 USD więcej
UPS PowerOn H10KC3 3/1 10,0kVA/8,0kW 3/1zale?na od BA192V/12A4944 USD więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/171186 USDwięcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/281881 USDwięcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/422865 USDwięcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/654071 USDwięcej
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows100 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX170 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini250 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD270 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent II492 USDwięcej
Typowe zestawy UPS z blokami akumulatorowymi
Model UPS / BlokiBA192/17BA192/28BA192/42BA192/65
H10KC2 3/1  więcejwięcej
H40C1 1/1więcejwięcejwięcejwięcej
H40C2 1/1 więcejwięcejwięcej
H60C1 1/1więcejwięcejwięcejwięcej
H60C2 1/1 więcejwięcejwięcej
H80C2 3/1 więcejwięcejwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.