UPS ARA on-line: PowerOn
Seria zasilaczy UPS PowerOn to bardzo niezawodne, solidne i ekonomiczne produkty klasy on-line. Bardzo dobre parametry techniczne, atrakcyjne ceny oraz klasyczny design sprawi?y, ?e ju? kilkaset zasilaczy UPS tej serii pracuje w ca?ej Polsce. G?ówni odbiorcy tych systemów to ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa, urz?dy administracji pa?stwowej oraz jednostki s?u?by zdrowia.

Cechy g?ówne:
• topologia on-line z podwójnym przetwarzaniem i separacj? transformatorow? DC/AC falownika,
• idealnie czyste i stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu zasilacza,
• pe?na separacja zasilanych urz?dze? od zak?óconej i niestabilnej sieci zasilaj?cej,
• cztery modele podstawowe: 4kVA, 6kVA, 8kVA i 10kVA dost?pne w uk?adzie faz 1/1 oraz 3/1,
• akumulatory wewn?trzne w modelach 4kVA, 6kVA i 8kVA oraz zewn?trzne - w modelach 10kVA,
• system mikroprocesorowy zapewniaj?cy sterowanie (LCD, LED, przyciski, buzzer) i kontrol? ca?ego zasilacza,
• zabezpieczenia: przeci??eniowe, zwarciowe, termiczne, przeciwzak?óceniowe, przed prze?adowaniem akumulatorów oraz przed b??dn? instalacj?,
• obudowa wolno stoj?ca z kó?kami u?atwiaj?cymi przesuwanie UPS-a oraz opuszczanymi nó?kami,
• wszechstronne oprogramowanie (zawarte w cenie produktu) umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?.

Przeznaczenie:
• ma?e i ?rednie, jedno- i wieloserwerowe sieci komputerowe (ok. 10-65 komputerów),
• sprz?t biurowy, telekomunikacyjny i sieciowy LAN,
• rozbudowane systemy obs?ugi sprzeda?y,
• sprz?t laboratoryjny i medyczny,
• sterowniki przemys?owe i jednofazowe urz?dzenia przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.

Dla osi?gni?cia d?u?szych czasów podtrzymania polecamy stosowanie modeli serii PowerOn LT wraz z zewn?trznymi blokami akumulatorowymi.

Gwarancja: on-site, pe?na na elektronik? i akumulatory, 24-miesi?ce od dnia zainstalowania na obiekcie. FAQ
Seria PowerOn zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaMoc
wyj?ciowa
Fazy
we/wy
Autonomia
100/80/50%
obci??enia
Cena
netto
Dane
szczegółowe
UPS PowerOn H4000 1/1 4,0kVA/3,2kW1/110/13/23min2241 USD więcej
UPS PowerOn H6000 1/1 6,0kVA/4,8kW1/119/25/45min3805 USD więcej
UPS PowerOn H8000 1/1 8,0kVA/6,4kW1/112/17/28min4408 USD więcej
UPS PowerOn H10K 1/1 10,0kVA/8,0kW1/10min, dla BA192/17: 8/12/22min3906 USD więcej
UPS PowerOn H4000 3/1 4,0kVA/3,2kW3/110/13/23min2377 USD więcej
UPS PowerOn H6000 3/1 6,0kVA/4,8kW3/119/25/45min4024 USD więcej
UPS PowerOn H8000 3/1 8,0kVA/6,4kW3/112/17/28min4725 USD więcej
UPS PowerOn H10K 3/1 10,0kVA/8,0kW3/10min, dla BA192/17: 8/12/22min4327 USD więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows100 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX170 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini250 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD270 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent II492 USDwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.