UPS ARA on-line: PowerLine
Seria UPS PowerLine to bardzo nowoczesne produkty, w których zastosowano najnowsze osi?gni?cia techniki przetwarzania energii w zasilaczach UPS, a w tym:
• lekka beztransformatorowa konstrukcja falownika,
• przyjazna dla ?rodowiska technologia IGBT prostownika z niskim THDi.
Zasilacze PowerLine posiadaj? wewn?trzne akumulatory zapewniaj?ce standardowe czasy podtrzymania oraz nieco wyd?u?one czasy w modelach "plus". D?u?sze czasy zapewniaj? modele serii PowerLine LT z zewn?trznymi blokami akumulatorowymi.

Cechy g?ówne:
• topologia beztransformatorowa on-line z podwójnym przetwarzaniem zapewniaj?ca bardzo ma?e wymiary i wag? urz?dzenia,
• nowoczesny prostownik IGBT z bardzo wysokim wej?ciowym wspó?czynnikiem mocy oraz bardzo niskim wspó?czynnikiem harmonicznych pr?du wej?ciowego,
• idealnie czyste i stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu zasilacza,
• pe?na separacja zasilanych urz?dze? od zak?óconej i niestabilnej sieci zasilaj?cej,
• trzy modele: 1kVA, 2kVA i 3kVA dost?pne w uk?adzie faz we/wy: 1/1,
• bardzo ma?e straty w?asne i bardzo wysoka sprawno?? ca?kowita,
• bypass wewn?trzny,
• akumulatory wewn?trzne i/lub zewn?trzne,
• panel sterowania zawieraj?cy: diody LED stanu UPS-a oraz dwa przyciski steruj?ce,
• liczne zabezpieczenia wewn?trzne,
• lekka obudowa wolno stoj?ca lub rack 19",
• bogate wyposa?enie dodatkowe,
• wszechstronne oprogramowanie (zawarte w cenie produktu) umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?.

Przeznaczenie:
• centralny UPS dla ma?ych sieci komputerowych (3-15 komputerów) z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy sieciowe jedno- i wieloserwerowe,
• pojedyncze serwery i stacje robocze,
• sterowniki przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu,
• ze wzgl?du na ma?e rozmiary idealne do ma?ych pomieszcze?,
• dost?pne d?ugie czasy podtrzymania,
• wspó?praca z generatorem pr?dotwórczym.

Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na elektronik? i akumulatory.
Pliki do pobrania: Ulotka_UPS_PowerLine
Seria PowerLine zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaMoc
wyj?ciowa
Fazy
we/wy
Autonomia
100/80/50%
obci??enia
Cena
netto
Dane
szczegółowe
UPS PowerLine M1000 1000VA/700W1/15/7/12min1190 PLN więcej
UPS PowerLine M2000 2000VA/1400W1/18/11/19min2380 PLN więcej
UPS PowerLine M3000 3000VA/2100W1/15/8/16min2790 PLN więcej
UPS PowerLine M1000-RM 1000VA/700W1/15/7/12min1290 PLN więcej
UPS PowerLine M2000-RM 2000VA/1400W1/18/11/19min2480 PLN więcej
UPS PowerLine M3000-RM 3000VA/2100W1/15/8/16min2890 PLN więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows100 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX170 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini250 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD270 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent II492 USDwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.