Systemy UPS du?ych mocy: PowerCompact C1
Dost?pne modele: 30kVA, 40kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 120kVA

Cechy g?ówne:
• topologia beztransformatorowa on-line,
• technologia IGBT PWM w prostowniku i falowniku,
• technologia DSP (digital signal processing),
• wysoka sprawno?? ca?kowita,
• wysoki wej?ciowy wspó?czynnik mocy,
• ma?e zniekszta?cenia pr?du wej?ciowego i napi?cia wyj?ciowego,
• praca równoleg?a i/lub redundantna do 6-u jednostek,
• akumulatory wewn?trzne i/lub zewn?trzne w jednostkach do 40kVA, dla wi?kszych tylko zewn?trzne,
• zabezpieczenie przeci??eniowe i przeciwzwarciowe,
• wspó?praca z agregatami pr?dotwórczymi,
• tryb pracy bardzo wysokiej sprawno?ci (eco-mode),
• inteligentne zarz?dzanie bateri?,
• przyjazny panel LCD, obs?uga w j?zyku polskim,
• zapis w logu do 512 zdarze? i stanów UPS,
• bypass statyczny i r?czny wbudowany w UPS,
• inteligentne sterowanie wentylatorów zwi?kszaj?ce ich ?ywotno?? oraz zmniejszaj?ce ich ha?as,
• oprogramowanie do zdalnego monitorowania i zarz?dzania,
• wiele standardów i protoko?ów komunikacyjnych,
• styki bezpotencja?owe,
• ma?a waga, obj?to?? i pole zaj?tej powierzchni,
• obudowa wolno stoj?ca, ?atwo przesuwalna na kó?kach.

Przeznaczenie:
• centralny UPS dla ma?ych firm,
• centralny UPS dla ?rednich i du?ych sieci komputerowych z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy sieciowe jedno- i wieloserwerowe,
• pokoje i centra IT w szpitalach, bankach, administracji i przemy?le,
• sprz?t medyczny,
• sterowniki przemys?owe oraz 3-fazowe urz?dzenia przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu,
• mo?liwe bardzo d?ugie czasy podtrzymania.

Gwarancja: Gwarancja: on-site, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na elektronik? i akumulatory.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.