Komunikacja: Net Feeler II
Czujnik ?rodowiskowy NetFeeler II stanowi doskona?e uzupe?nienie dla adaptera NetAgent II. Urz?dzenie ??czymy z adaterem za pomoc? specjalnego kabla dostarczanego w komplecie z czujnikiem. Dzi?ki temu, za pomoc? przegl?darki www poprzez adapter, mo?emy sprawdzi? warunki klimatyczne panuj?ce w pomieszczeniu UPS (lub innym). W razie przekroczenia ustalonych limitów mo?emy wywo?a? poprzez adapter ??dan? akcj?, jak np. wys?anie powiadomienia i automatyczne zamykanie serwerów/systemów informatycznych (lub inne). W celu rozszerzenia listy monitorowanych parametrów, mo?emy do NetFeeler'a do??czy? bezprzewodowo kolejne czujniki innego rodzaju.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.