Komunikacja: Adaptery SNMP NetAgent
Adaptery SNMP NetAgent umo?liwiaj? wygodne i kompleksowe rozwi?zanie problemu bezpiecznej, automatycznej wspó?pracy systemu zasilania awaryjnego UPS z sieci? komputerow?, szczególnie w sytuacji gdy UPS jest oddalony od serwera/serwerów. Dzi?ki adapterowi UPS staje si? autonomicznym urz?dzeniem sieciowym, tak jak np. drukarka sieciowa.

Cechy g?ówne:
• pe?ny, zdalny monitoring i zarz?dzanie zasilaczem UPS,
• programowalne, automatyczne zamykanie systemu i wy??czanie UPS-a,
• wsparcie dla wielu systemów NMS,
• automatyczne wysy?anie trapów SNMP i powiadomie? e-mail o zdarzeniach w systemie,
• autoryzowany dost?p lokalny i zdalny poprzez sie? LAN/WAN z dowolnego PC,
• wygodna i ?atwa konfiguracja urz?dzenia,
• automatyczne planowe zamykanie ca?ego systemu (w tym UPS-a) oraz jego planowy restart,
• jednoczesne zamykanie wielu komputerów i/lub serwerów poprzez modu?y programowe ClientMate,
• wygodna obs?uga wi?kszej liczby UPS z w?asnymi adapterami poprzez dodatkowe oprogramowanie,
• mo?liwo?? pod??czenia zewn?trznych czujników ?rodowiska (temperatura, wilgotno??, itp.).

Przeznaczenie:
Wspó?praca z zasilaczami serii:
• PowerSine std/LT,
• PowerLine std/LT,
• PowerOn std/LT.
Obs?uga systemów:
• jedno- i kilkustanowiskowych peer-to-peer,
• ma?e i ?rednie sieci z dowolnym popularnym serwerem,
• sieci wieloserwerowe.
Zalecany szczególnie przy oddaleniu UPS od serwera/serwerów.

Rodzina adapterów SNMP NetAgent obejmuje nast?puj?ce modele:
• NetAgent mini - miniaturowy zewn?trzny adapter SNMP - model podstawowy,
• NetAgent mini LCD - miniaturowy zewn?trzny adapter SNMP z wy?wietlaczem LCD,
• NetAgent II - zewn?trzny adapter SNMP umo?liwiaj?cy pod??czenie wyposa?enia dodatkowego.

Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji
Seria Adaptery SNMP NetAgent zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Adapter SNMP NetAgent mini 250 USD więcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD 270 USD więcej
Adapter SNMP NetAgent II 492 USD więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Oprogramowanie ClientMate for Windows0 PLNwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.