ARA UPS line-interactive: PowerSine LT
UPS PowerSine SP1000LT
Cena netto: 1100 PLN
Cechy g?ówne:
• topologia line-interactive ze sterowaniem mikroprocesorowym,
• czyste napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu,
• zewn?trzne bloki akumulatorowe (jeden lub wi?cej),
• panel sterowania w wersji LCD,
• Super AVR - precyzyjna, pi?ciopunktowa automatyczna regulacja napi?cia wyj?ciowego podczas pracy sieciowej,
• zabezpieczenia przed: przeci??eniami, zwarciami i przegrzaniem,
• pe?na ochrona linii zasilania, tel./modem i sieci LAN,
• pi?ciopunktowe linijki LCD stanu obci??enia wyj?cia i na?adowania akumulatorów,
• prze??czniki konfiguracyjne,
• zimny start (DC start),
• Advanced Battery Management (ABM) - autotesty, szybkie dwuetapowe ?adowanie, wyd?u?ona ?ywotno??,
• Green Power Management (GPM) - funkcja umo?liwiaj?ca wy??czenie UPS-a pracuj?cego z baterii bez obci??enia,
• wszechstronne oprogramowanie (zawarte w cenie produktu) umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?,
• estetyczna i ergonomiczna obudowa ze sterowanym wentylatorem wewn?trznym,
• z??cze DC, du?a liczba gniazd wyj?ciowych oraz bogate wyposa?enie dodatkowe.
Ponadto, dzi?ki specjalizowanemu wy?wietlaczowi LCD:
• sygnalizacja stanów UPS-a za pomoc? wielu piktogramów,
• odczyt liczbowy wielu parametrów wewn?trznych UPS-a,
• EBT - bie??ce szacowanie pozosta?ego czasu podtrzymania podczas pracy z baterii.

Przeznaczenie:
D?ugi czas podtrzymania dla nw. urz?dze?:
• komputery osobiste, stacje robocze, serwery, ma?e sieci komputerowe (3 do 5 komputerów),
• sprz?t biurowy, telekomunikacyjny i sieciowy LAN,
• obs?uga sprzeda?y: kasy fiskalne, wagi elektroniczne, skanery,
• sprz?t laboratoryjny i medyczny,
• sterowniki przemys?owe,
• o?wietlenie zwyk?e i energooszcz?dne,
• systemy CO.
foto


Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na elektronik? i akumulatory. FAQ
Pliki do pobrania: Ulotka_UPS_PowerSine
Wyposa?enie standardowe:
• kabel wej?ciowy: wtyczka Schuko – wtyk IEC320C13 (10A) – 1szt.,
• kabel wyj?ciowy: wtyk IEC320C14 (10A) - wtyk IEC320C13 (10A) - 1szt.,
• kabel DC: zaciski oczkowe - przewody z bezpiecznikami - 1kpl. (do pod??czenia zewn. akumulatorów),
• przewód sieci LAN (wtyk RJ45 - wtyk RJ45),
• oprogramowanie Upsilon2000 - 1kpl. (CD + kabel RS232),
• instrukcja obs?ugi UPS-a w j?zyku polskim.
Dane ogólne
Moc wyj?ciowa pozorna 1000VA
Moc wyj?ciowa czynna 650W
Fazy wej?cia/wyj?cia 1/1
Topologia line-interactive
Typ obudowy wolno stoj?ca
AVR precyzyjny uk?ad Super AVR posiada:
• 2 dolne progi prze??czania: -5%, -12,5%,
• 2 górne progi prze??czania: +5%, +15%.
Sprawno?? AC/AC 97% w trybie pracy normalnej
Czas prze??czania z pracy sieciowej na akumulatorow?: 3ms
z pracy akumulatorowej na sieciow?: 1ms
Wej?cie
Znamionowe napi?cie wej?ciowe 200/220/230/240Vac - do wyboru
zakres tolerancji -20%/+24% dla wybranego napi?cia nominalnego
Cz?stotliwo?? napi?cia wej?ciowego 50/60Hz, zakres tolerancji 47Hz - 65Hz
Wyj?cie
Znamionowe napi?cie wyj?ciowe 200/220/230/240Vac - do wyboru
stabilno?? +/-5% (dla pracy z sieci), +/-3% (dla pracy z baterii)
Cz?stotliwo?? napi?cia wyj?ciowego 50/60Hz +/-0,1% (podczas pracy z baterii)
Kszta?t napi?cia wyj?ciowego czysta sinusoida (w trybie pracy sieciowej i akumulatorowej)
Przeci??alno?? 100%-120% - alarm d?wi?kowy
120%-190% - shut-down UPS
Wspó?czynnik szczytu 3:1
Akumulatory
Typ i ilo?? akumulatorów • dedykowane bloki akumulatorowe: BA48/12 i BA48/24,
• akumulatory zewn?trzne: 48Vdc/12Ah-250Ah - szczelne, o?owiowo-kwasowe, bezobs?ugowe lub akumulatory mokre.
Czas podtrzymania zale?ny od bloku BA lub zewn?trznych akumulatorów
Czas ?adowania zale?ny od bloku BA lub zewn?trznych akumulatorów
napi?cie ?adowania 48V / maksymalny pr?d ?adowania 10A
Komunikacja
Sygnalizacja i sterowanie panel sterowania w wersji LCD zawiera:
• specjalizowany 3-cyfrowy wy?wietlacz LCD z piktogramami, do odczytu:
- stanu pracy zasilacza,
- stanu obci??enia wyj?cia (pi?ciopunktowa linijka LCD),
- stanu na?adowania akumulatorów (pi?ciopunktowa linijka LCD),
- danych pomiarowych UPS-a,
• dwa przyciski nawigacyjne ▲ i ▼,
• wielofunkcyjny przycisk g?ówny On/Off/Test/Alarm off,
• sygnalizator d?wi?kowy.
Z??cza komunikacyjne z??cze RS232 (typu DB9F) umo?liwia pod??czenie:
• komputera PC/stacji roboczej/serwera,
• adaptera SNMP,
• zewn?trznego konwertera RS232/USB.
Oprogramowanie • UPSilon2000 dla Win. '95, ’98, Me, NT, 2000, 2003, XP, Novell Netware 3/4/5/6.x, Linux oraz Free BSD,
• ClientMate - modu? klienta programowego do zamykania kolejnych komputerów,
• adapter SNMP do bezpo?redniej komunikacji z sieci? LAN/WAN,
• UPSilon dla Unix.
Inne cechy
Zabezpieczenia • przed przeci??eniem i zwarciem na wyj?ciu,
• nadpr?dowe wej?ciowe (AC i DC),
• termiczne (sterowane mikroprocesorowo),
• przed prze?adowaniem akumulatorów,
• przeciwzak?óceniowe EMI/RFI,
• przepi?ciowe, odr?bnie dla: linii zasilaj?cej (220J), linii telefonicznej/modemowej i dla sieci LAN.
Po??czenia zasilaj?ce • gniazdo zasilaj?ce IEC320C14 (10A),
• gniazda wyj?ciowe 6 x IEC320C13 (10A),
• z??cze DC z zaciskami sta?ymi.
Wyposa?enie standardowe • kabel wej?ciowy: wtyczka Schuko – wtyk IEC320C13 (10A) – 1szt.,
• kabel wyj?ciowy: wtyk IEC320C14 (10A) - wtyk IEC320C13 (10A) - 1szt.,
• kabel DC: zaciski oczkowe - przewody z bezpiecznikami - 1kpl. (do pod??czenia zewn. akumulatorów),
• przewód sieci LAN (wtyk RJ45 - wtyk RJ45) - 1szt.,
• oprogramowanie Upsilon2000 - 1kpl. (CD + kabel RS232),
• instrukcja obs?ugi UPS-a w j?zyku polskim.
Wyposa?enie opcjonalne • listwa wyj?ciowa (wtyk IEC320C14 (10A) - przewód 1,8m - 4 gniazda w standardzie polskim),
• konwerter RS232 - USB,
• adapter SNMP,
• Upsilon dla Unix.
Wymiary d?ugo?? : 450mm
szeroko?? : 180mm
wysoko?? : 217mm
Masa netto: 14,5kg, brutto: 15,5kg
Warunki pracy • temperatura pracy: 0-40°C, zalecana dla optymalnej ?ywotno?ci akumulatorów: 20°C,
• wilgotno?? wzgl?dna: 5-90% bez kondensacji.
Ha?as < 50dBA z odleg?o?ci 1m
Normy i oznaczenia CE
UPS PowerSine SP1000LT współpracuje z następującymi produktami
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Blok akumulatorowy PowerSine BA48/121020 PLNwięcej
Blok akumulatorowy PowerSine BA48/241670 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows100 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX170 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini250 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD270 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent II492 USDwięcej
Typowe zestawy UPS z blokami akumulatorowymi
Model UPS / BlokiBA48/12BA48/24
SP1000LTwięcejwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.