UPS ARA on-line: PowerOn LT
UPS PowerOn H60C3 1/1
Cena netto: 2982 USD
Cechy g?ówne:
• topologia on-line z podwójnym przetwarzaniem,
• idealnie czyste i stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu zasilacza,
• pe?na separacja zasilanych urz?dze? od zak?óconej i niestabilnej sieci zasilaj?cej,
• separacja transformatorowa DC/AC wyj?cia falownika,
• wspó?praca z zewn?trznymi blokami akumulatorowymi du?ej pojemno?ci (jednym lub wi?cej),
• wydajna pr?dowo ?adowarka zapewniaj?ca krótki czas ?adowania zewn?trznych akumulatorów,
• system mikroprocesorowy zapewniaj?cy sterowanie i kontrol? ca?ego zasilacza,
• wygodny panel sterowania: wy?wietlacz LCD, diody LED, przyciski, buzzer,
• bypass wewn?trzny, sterowany automatycznie i r?cznie,
• pe?na autodiagnostyka podzespo?ów i akumulatorów,
• zapis wewn?trz UPS-a historii zdarze? w systemie,
• zimny start (bez obecno?ci napi?cia zasilaj?cego),
• wielofunkcyjne z??cze: RS232 + styki bezpotencja?owe,
• wszechstronne oprogramowanie (zawarte w cenie produktu) umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?.
• sygnalizacja nieprawid?owego pod??czenia do instalacji,
• zabezpieczenie przed przeci??eniem i zwarciem na wyj?ciu,
• wspó?praca z generatorem pr?dotwórczym,
• estetyczna i ergonomiczna obudowa wolno stoj?ca z kó?kami u?atwiaj?cymi przesuwanie UPS-a,
• bogate wyposa?enie opcjonalne.

Przeznaczenie:
D?ugi czas podtrzymania dla nw. zastosowa?:
• ma?e i ?rednie, jedno- i wieloserwerowe sieci komputerowe (ok. 25-40 komputerów),
• sprz?t biurowy, telekomunikacyjny i sieciowy LAN,
• rozbudowane systemy obs?ugi sprzeda?y,
• sprz?t laboratoryjny i medyczny,
• sterowniki przemys?owe i jednofazowe urz?dzenia przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.
foto

Gwarancja: on-site, pe?na na elektronik? i akumulatory, 24-miesi?ce od dnia zainstalowania na obiekcie. FAQ
Dane ogólne
Moc wyj?ciowa pozorna 6,0kVA
Moc wyj?ciowa czynna 4,8kW przy p.f.=0,8
Moc wyj?ciowa komputerowa 7,5kVAcp
Fazy wej?cia/wyj?cia 1/1
Topologia on-line
Typ obudowy wolno stoj?ca (kó?ka obrotowe, wykr?cane nó?ki sta?e)
Czas prze??czania z pracy sieciowej na akumulatorow? i odwrotnie: 0ms
Wej?cie
Znamionowe napi?cie wej?ciowe 230Vac +/-20%
Cz?stotliwo?? napi?cia wej?ciowego 50/60Hz +/-5% zakresu ?ledzenia
Wyj?cie
Znamionowe napi?cie wyj?ciowe 230Vac, stabilno?? +/-2%, regulacja w zakresie +/-10%
Cz?stotliwo?? napi?cia wyj?ciowego 50/60Hz, praca z sieci: ?ledzenie w tempie 1Hz/s, praca z baterii: +/-0,5%
Kszta?t napi?cia wyj?ciowego czysta sinusoida (w trybie pracy sieciowej i akumulatorowej)
Harmoniczne napi?cia wyj?ciowego THDu dla obci??e? liniowych <3%, dla obci??e? nieliniowych <5%
Przeci??alno?? 100%-110% przez 10s, je?li d?u?ej to prze??cza si? na bypass
Wspó?czynnik szczytu lepszy ni? 3:1
Akumulatory
Typ i ilo?? akumulatorów brak akumulatorów wewn?trznych
Czas podtrzymania zale?ny od rodzaju zewn?trznego bloku akumulatorowego
Czas ?adowania zale?ny od rodzaju zewn?trznego bloku akumulatorowego,
napi?cie ?adowania 192V / maksymalny pr?d ?adowania 12A
Komunikacja
Sygnalizacja i sterowanie mikroprocesorowy system kontroli, monitorowania, wy?wietlania, alarmowania i archiwacji zawieraj?cy:
• dwuwierszowy 32-znakowy wy?wietlacz LCD,
• 8 diod LED dla wizualizacji stanu,
• 8 przycisków do bezpo?redniego sterowania,
• alarm d?wi?kowy.
Z??cza komunikacyjne z??cze DB9F, zawieraj?ce RS232 oraz bezpotencja?owe styki sygnalizacyjne, umo?liwia:
• pod??czenie komputera PC lub serwera,
• pod??czenie adaptera SNMP,
• pod??czenie panelu sygnalizacji podstawowej lub sygnalizacji w?asnej u?ytkownika systemu.
Oprogramowanie • UPSilon2000 dla: Win. '95, ’98, Me, NT, 2000, 2003, XP, Novell Netware 3/4/5/6.x, Linux oraz Free BSD,
• ClientMate - modu? klienta programowego do zamykania kolejnych komputerów,
• adapter SNMP do bezpo?redniej komunikacji z sieci? LAN/WAN,
• UPSilon dla Unix.
Inne cechy
Zabezpieczenia • przeci??eniowe falownika i bypassu,
• zwarciowe,
• termiczne,
• nadpr?dowe wej?ciowe (AC i DC),
• przed prze?adowaniem i nadmiernym roz?adowaniem akumulatorów,
• przeciwzak?óceniowe,
• przeciw b??dnej instalacji.
Bypass • typ: wewn?trzny, hybrydowy (triakowo-przeka?nikowy),
• wyzwalany automatycznie i r?cznie,
• przeci??alno??: 120% przez 30min, 150% przez 25sek.
Po??czenia zasilaj?ce listwa zasilaj?ca do trwa?ego pod??czenia wej?cia, wyj?cia i zewn?trznych akumulatorów
Wyposa?enie standardowe • oprogramowanie UPSilon2000 (CD + przewód RS232),
• instrukcja obs?ugi.
Wyposa?enie opcjonalne • zewn?trzny bypass serwisowy r?czny (bezprzerwowy) 1/1,
• panel sygnalizacji podstawowej,
• wy??cznik po?arowy EPO (z szybk? i m?otkiem),
• adapter SNMP,
• UPSilon dla Unix.
Wymiary szeroko?? : 390mm
wysoko?? : 700mm
d?ugo?? : 680mm
Masa 210kg
Warunki pracy • temperatura pracy: 0-40°C, zalecana dla optymalnej ?ywotno?ci akumulatorów: 20°C,
• wilgotno?? wzgl?dna: 0-90% bez kondensacji.
Ha?as <55dB z odleg?o?ci 1m
Normy i oznaczenia CE
Gwarancja 2 lata
UPS PowerOn H60C3 1/1 współpracuje z następującymi produktami
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/171186 USDwięcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/281881 USDwięcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/422865 USDwięcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/654071 USDwięcej
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows100 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX170 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini250 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD270 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent II492 USDwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.