Komunikacja: Oprogramowanie UPSilon
Oprogramowanie UPSilon for UNIX
Cena netto: 170 USD
Oprogramowanie komunikacyjne Upsilon for Unix stanowi kompleksowe rozwi?zanie problemu bezpiecznej, automatycznej wspó?pracy systemu zasilania awaryjnego UPS z pojedynczym komputerem czy serwerem tego systemu. W po??czeniu z modu?em ClientMate for Unix, jest bardzo sprawnym narz?dziem zdolnym do obs?ugi nawet rozbudowanej sieci komputerowej Unix.

Cechy g?ówne:
• pe?ny, lokalny i zdalny (poprzez adapter SNMP) monitoring i zarz?dzanie zasilaczem UPS,
• programowalne, automatyczne zamykanie systemu i wy??czanie UPS-a,
• zgodno?? z wieloma systemami rodziny Unix,
• jednoczesne zamykanie wielu komputerów/serwerów (poprzez ClientMate for Unix),
• obs?uga wi?kszej liczby UPS z jednego stanowiska.

Przeznaczenie:
• wspó?praca z zasilaczami serii: PowerSine, PowerSine LT, PowerOn i PowerOn LT bezpo?rednio lub poprzez adapter SNMP NetAgent.
• obs?uga sieci z serwerem/serwerami Unix.
foto

FAQ
Opis ogólny
Obs?ugiwane systemy SUN OS, SUN Solaris, SUN Solaris x86, HP HP-UX,
DEC OSF/1, IBM AIX, SCO Unix, SCO XENIX,
UnixWare, Linux, SGI IRIX, FreeBSD, Motorola AIX
Zawarto?? pakietu • p?yta CD: UPSilon for Unix
• specjalny kabel RS232
• adapter 9M/25F
• adapter 25M/25M
• adapter 25F/25M
• instrukcja obs?ugi: UPSilon for Unix User’s Manual.
Monitoring zasilacza UPS
Stan systemu pe?na informacja dotycz?ca stanu UPS wy?wietlana w postaci tekstowej
Dane pomiarowe • napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe,
• cz?stotliwo?? wej?ciowa,
• obci??enie wyj?cia UPS-a,
• stopie? na?adowania akumulatorów,
• temperatura wewn?trz UPS-a.
Logi danych zapis logu zdarze?
Ostrze?enia i komunikaty automatyczne wysy?anie ostrze?e? i komunikatów:
• u?ytkownikom w sieci lokalnej,
• przez e-mail (w tym e-mail SMS),
• na pager.
Zarz?dzanie zasilaczem UPS
Funkcje sterowania • wykonanie testu UPS-a (10-sekundowy, programowalny czas i do stanu Low Battery),
• odwo?anie testu UPS-a,
• zamkni?cie systemu operacyjnego,
• wi?cej funkcji przy sterowaniu UPS-a poprzez adapter SNMP.
Kalendarz zada? mo?liwo?? cotygodniowego zlecenia, odr?bnie na ka?dy dzie? tygodnia, wykonania sekwencji: zamkni?cia systemu operacyjnego i UPS-a a nast?pnie w??czenia UPS-a.
Zamykanie systemu
Zamykanie komputera • automatyczne zamkni?cie systemu operacyjnego przed roz?adowaniem akumulatorów UPS, z programowanym opó?nieniem od momentu: a) zaniku zasilania, b) stanu Low Battery,
• zamykanie dowolnej liczby komputerów/serwerów dzi?ki modu?owi ClientMate for Unix.
Zamykanie UPS-a • automatyczne (na ?yczenie u?ytkownika) wy??czenie UPS-a po zamkni?ciu systemu,
• programowalny czas opó?nienia wy??czenia UPS-a (dla bezpiecznego zamkni?cia systemu),
Funkcje towarzysz?ce mo?liwo?? uruchomienia zewn?trznego programu przed zamkni?ciem systemu
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.