Komunikacja: Oprogramowanie UPSilon
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows
Cena netto: 100 PLN
Oprogramowanie komunikacyjne UPSilon2000 stanowi kompleksowe rozwi?zanie problemu bezpiecznej, automatycznej wspó?pracy systemu zasilania awaryjnego UPS z pojedynczym komputerem czy serwerem. Natomiast, w po??czeniu z modu?ami ClientMate (dla Windows, Linux i Unix), jest bardzo sprawnym narz?dziem zdolnym do obs?ugi nawet rozbudowanych sieci komputerowych.

Cechy g?ówne:
• pe?ny, zdalny monitoring i zarz?dzanie zasilaczem UPS,
• programowalne, automatyczne zamykanie systemu i wy??czanie UPS-a,
• zgodno?? z wieloma systemami operacyjnymi,
• dost?p do UPS-a lokalny i zdalny LAN/WAN,
• jednoczesne zamykanie wielu komputerów/serwerów,
• obs?uga wi?kszej liczby UPS z jednego stanowiska,
• dwusk?adnikowa budowa typu klient-serwer, zapewniaj?ca du?? elastyczno?? funkcjonaln?.

Przeznaczenie:
Wspó?pracuje z zasilaczami serii: PowerSine std/LT, PowerLine std/LT, PowerOn std/LT.
Obs?uguje systemy:
• jedno- i kilkustanowiskowe peer-to-peer,
• ma?e i ?rednie sieci z dowolnym popularnym serwerem,
• sieci wieloserwerowe.
foto

FAQ
Opis ogólny
Obs?ugiwane systemy Windows: 95, 98, Me, NT, 2000, 2003, XP, Novell Netware: 3/4/5/6.x , Unix Free BSD, Linux
Struktura dwusk?adnikowa, typu klient-serwer
?rodki komunikacji z??cza komunikacyjne: RS232, wsparcie dla USB,
protoko?y komunikacyjne: TCP/IP, internetowe, SNMP, Megatec/SEC.
Zawarto?? pakietu • p?yta CD,
• kabel komunikacyjny RS232 w?a?ciwy dla danego UPS
Monitoring zasilacza UPS
Stan systemu • graficzne ikony stanu urz?dzenia,
• schemat blokowy przep?ywu mocy przez UPS
Dane pomiarowe • napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe,
• cz?stotliwo?? wej?ciowa i wyj?ciowa,
• obci??enie wyj?cia UPS-a,
• stopie? na?adowania akumulatorów,
• temperatura wewn?trz UPS-a.
Wy?wietlane s? w postaci:
• graficznej (mierniki zegarowe, mierniki s?upkowe),
• liczbowej (minimum / warto?? aktualna / maksimum),
• skalowalnych wykresów czasowych napi?? wej?cia/wyj?cia w czasie rzeczywistym.
Logi danych • zapis logu danych pomiarowych (napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe, cz?stotliwo?? wej., obci??enie wyj?cia, stopie? na?adowania akumulatorów, temperatura wew.) z programowan? cz?stotliwo?ci? próbek,
• zapis logu i kalendarza zdarze?.
Ostrze?enia i komunikaty automatyczne wysy?anie ostrze?e? i komunikatów o programowanej tre?ci (w dowolnym j?zyku):
• u?ytkownikom w sieci lokalnej,
• przez e-mail (w tym e-mail SMS),
• przez modem,
• na pager.
Zarz?dzanie zasilaczem UPS
Funkcje sterowania • wykonanie testu UPS-a (10-sekundowy, programowalny 0-99min, do stanu Low Battery),
• odwo?anie testu UPS-a,
• wy??czenie/w??czenie alarmu d?wi?kowego,
• zamkni?cie systemu operacyjnego i UPS.
Kalendarz zada? mo?liwo?? zlecenia, jednorazowo lub cyklicznie (codziennie, cotygodniowo, comiesi?cznie) wykonania dowolnej liczby nast?puj?cych zada?:
• wykonanie testu UPS-a (10-sekundowy, programowalny 0-99min, do stanu Low Battery),
• zamkni?cie systemu operacyjnego i UPS-a,
• w??czenie UPS-a.
Zamykanie systemu
Zamykanie komputera • automatyczne zamkni?cie systemu operacyjnego przed roz?adowaniem akumulatorów UPS, z programowanym opó?nieniem od momentu: a) zaniku zasilania, b) stanu Low Battery,
• zamykanie komputera/serwera lokalnego lub zdalnego LAN/WAN,
• zamykanie dowolnej liczby komputerów/serwerów ró?nych systemów dzi?ki modu?om ClientMate.
Zamykanie UPS-a • automatyczne (na ?yczenie u?ytkownika) wy??czenie UPS-a po zamkni?ciu systemu,
• programowalny czas opó?nienia wy??czenia UPS-a (dla bezpiecznego zamkni?cia systemu),
Funkcje towarzysz?ce • automatyczne zachowanie otwartych plików,
• automatyczne zamkni?cie aplikacji i zachowanie danych (Windows)
• automatyczne nadawanie nazw nowym, nie zapisanym wcze?niej dokumentom,
• utworzenie listy zachowanych plików oraz powiadomienie u?ytkownika przy nast?pnym starcie systemu,
• mo?liwo?? uruchomienia zewn?trznego programu przed zamkni?ciem systemu.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.