Komunikacja: Adaptery SNMP NetAgent
Adapter SNMP NetAgent II
Cena netto: 492 USD
Adapter SNMP NetAgent II umo?liwia wygodne i kompleksowe rozwi?zanie problemu bezpiecznej, automatycznej wspó?pracy systemu zasilania awaryjnego UPS z sieci? komputerow?, szczególnie w sytuacji gdy UPS jest oddalony od serwera/serwerów i u?ytkownik chce mie? kontrol? nad warunkami ?rodowiskowymi panuj?cymi w pomieczeniu UPS-a. Dzi?ki adapterowi UPS staje si? autonomicznym urz?dzeniem sieciowym, tak jak np. drukarka sieciowa.

Cechy g?ówne:
• pe?ny, zdalny monitoring i zarz?dzanie zasilaczem UPS,
• programowalne, automatyczne zamykanie systemu i wy??czanie UPS-a,
• mo?liwo?? pod??czenia zewn?trznego czujnika temperatury i wilgotno?ci (opcja),
• mo?liwo?? pod??czenia modemu GSM dla rozsy?ania SMS (opcja),
• wsparcie dla wielu systemów NMS,
• automatyczne wysy?anie trapów SNMP i powiadomie? e-mail o zdarzeniach w systemie,
• autoryzowany dost?p lokalny i zdalny poprzez sie? LAN/WAN z dowolnego PC,
• wygodna i ?atwa konfiguracja urz?dzenia,
• automatyczne planowe zamykanie ca?ego systemu (w tym UPS-a) oraz jego planowy restart,
• jednoczesne zamykanie wielu komputerów i/lub serwerów poprzez modu?y programowe ClientMate,
• wygodna obs?uga wi?kszej liczby UPS z w?asnymi adapterami poprzez dodatkowe oprogramowanie.

Przeznaczenie:
Wspó?praca z zasilaczami serii: PowerSine, PowerSine LT, PowerOn i PowerOn LT.
Obs?uga systemów:
• jedno- i kilkustanowiskowych peer-to-peer,
• ma?e i ?rednie sieci z dowolnym popularnym serwerem,
• sieci wieloserwerowe.
Zalecany szczególnie przy oddaleniu UPS-a od serwera/serwerów z konieczn? zdaln? kontrol? warunków ?rodowiskowych w pomieszczeniu UPS-a.
foto
Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji
Opis ogólny
Obs?ugiwane systemy poprzez przegl?dark? www: dowolny system,
poprzez SNMPView: Windows 95, 98, Me, NT, 2000, 2003, XP.
Struktura serwer www zarz?dzalny i konfigurowalny poprzez: Telnet, przegl?dark? www lub NMS/SNMP
?rodki komunikacji z??cza komunikacyjne: DB9F-RS232, RJ45-LAN 10M/100M UTP, RJ45-modem, RJ45-czujniki ?rodowiska,
protoko?y komunikacyjne LAN: TCP/IP, HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, PDA browser, SNMP - RFC1628MIB, PPC MIB, Ethernet firmware upgrade,
Wspierane NMS HP OpenView, SUN SunNet Manager, IBM Tivoli NetView, Novell NMS, Megatec SNMPView, inne zgodne systemy NMS
Zawarto?? pakietu zewn?trzny adapter SNMP, zasilacz, p?yta CD NetAgent Utility, Quick install Manual, opakowanie
Wymiary 80mm x 160mm x 25mm
Masa 160g
Monitoring zasilacza UPS
Stan systemu • dane tabelaryczne,
• graficzne ikony stanu urz?dzenia.
Dane pomiarowe • napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe,
• cz?stotliwo??,
• obci??enie wyj?cia UPS-a,
• stopie? na?adowania akumulatorów,
• temperatura wewn?trz UPS-a,
• opcjonalnie - temperatura i wilgotno?? zewn?trzna.
Wy?wietlane s? w postaci:
• graficznej (mierniki zegarowe, mierniki s?upkowe),
• liczbowej (minimum / warto?? aktualna / maksimum).
Logi danych • zapis logu danych pomiarowych z programowan? cz?stotliwo?ci? próbek,
• zapis logu zdarze?,
• wysy?anie kompletnego raportu dziennego jako e-mail.
Ostrze?enia i komunikaty automatyczne wysy?anie ostrze?e? i komunikatów:
• u?ytkownikom w sieci lokalnej,
• przez e-mail (w tym e-mail SMS),
• przez modem SMS (opcja).
Zarz?dzanie zasilaczem UPS
Funkcje sterowania • wykonanie testu UPS-a (10-sekundowy, programowalny 0-99min, do stanu Low Battery),
• odwo?anie testu UPS-a,
• wy??czenie UPS podczas pracy bateryjnej,
• prze??czenie UPS do/wy??czenie z - stanu stand-by,
• reboot UPS-a,
• wy??czenie/w??czenie alarmu d?wi?kowego.
Kalendarz zada? mo?liwo?? zlecenia, jednorazowo lub cyklicznie (codziennie, cotygodniowo, comiesi?cznie) wykonania dowolnej liczby nast?puj?cych zada?:
• wykonanie testu UPS-a (10-sekundowy, programowalny 0-99min, do stanu Low Battery),
• zamkni?cie systemu operacyjnego i UPS-a,
• w??czenie UPS-a.
Zamykanie systemu
Zamykanie komputera • automatyczne zamkni?cie systemu operacyjnego przed roz?adowaniem akumulatorów UPS, z programowanym opó?nieniem od momentu: a) zaniku zasilania, b) stanu Low Battery,
• opcjonalnie - automatyczne zamkni?cie systemu z powodu przekroczenia parametrów ?rodowiskowych, tj. temperatury i wilgotno?ci,
• zamykanie dowolnej liczby komputerów/serwerów lokalnych lub zdalnych LAN/WAN ró?nych systemów, dzi?ki ró?nym modu?om ClientMate.
Zamykanie UPS-a • automatyczne (na ?yczenie u?ytkownika) wy??czenie UPS-a po zamkni?ciu systemu,
• programowalny czas opó?nienia wy??czenia UPS-a (dla bezpiecznego zamkni?cia systemu),
Funkcje towarzysz?ce • automatyczne zachowanie otwartych plików,
• automatyczne zamkni?cie aplikacji i zachowanie danych (Windows)
• automatyczne nadawanie nazw nowym, niezapisanym wcze?niej dokumentom,
• utworzenie listy zachowanych plików oraz powiadomienie u?ytkownika przy nast?pnym starcie systemu,
• mo?liwo?? uruchomienia zewn?trznego programu przed zamkni?ciem systemu.
Adapter SNMP NetAgent II współpracuje z następującymi produktami
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Oprogramowanie ClientMate for Windows0 PLNwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.