Zestaw produktów
UPS PowerOn H60C2 1/1 + Blok akumulatorowy PowerOn BA192/42 Cena netto zestawu: 5725 USD
Po??czenie zasilacza UPS z serii PowerOn LT z blokiem akumulatorowym PowerOn jest podwójnie korzystne:
• blok amumulatorowy zapewnia wyd?u?enie czasu podtrzymania w stosunku do zasilacza standardowego,
• zasilacz w wersji LT zapewnia dostatecznie krótki czas ?adowania pomimo wi?kszej pojemno?ci akumulatorów w bloku ni? w zasilaczu standardowym.

Cechy g?ówne:
• d?ugi czas podtrzymania nawet przy du?ym obci??eniu,
• krótki czas ?adowania po powrocie zasilania,
• obudowy wolno stoj?ce z kó?kami umo?liwiaj? przesuwanie ca?ego zestawu,
• blokowane nó?ki umo?liwiaj? jego stabilne posadowienie,
• mo?liwo?? do??czenia kolejnego bloku akumulatorowego.
Seria: PowerOn LT
Model: H60C2 1/1

Cena netto: 2860 USD
foto
Seria: PowerOn
Model: BA192/42

Cena netto: 2865 USD
foto
Dane techniczne
Czas podtrzymania przy obci??eniu 100% - 50min,
przy obci??eniu 80% - 1h20min,
przy obci??eniu 50% - 1h50min.
Czas ?adowania 6h do 90% pojemno?ci
Typ i ilo?? akumulatorów H60C2 1/1 brak akumulatorów wewn?trznych
Typ i ilo?? akumulatorów BA192/42 12V/42Ah x16szt., szczelne, o?owiowo-kwasowe, bezobs?ugowe, ?ywotno?? 5 lat
Wymiary H60C2 1/1 szeroko?? : 390mm
wysoko?? : 700mm
d?ugo?? : 680mm
Wymiary BA192/42 d?ugo??: 735mm
szeroko??: 390mm
wysoko??: 825mm
Masa H60C2 1/1 203kg
Masa BA192/42 270kg
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.