Zestaw produktów
UPS PowerOn H60C1 1/1 + Blok akumulatorowy PowerOn BA192/17 Cena netto zestawu: 3971 USD
Po??czenie zasilacza UPS z serii PowerOn LT z blokiem akumulatorowym PowerOn jest podwójnie korzystne:
• blok amumulatorowy zapewnia wyd?u?enie czasu podtrzymania w stosunku do zasilacza standardowego,
• zasilacz w wersji LT zapewnia dostatecznie krótki czas ?adowania pomimo wi?kszej pojemno?ci akumulatorów w bloku ni? w zasilaczu standardowym.

Cechy:
• d?ugi czas podtrzymania nawet przy du?ym obci??eniu,
• krótki czas ?adowania po powrocie zasilania,
• obudowy wolno stoj?ce z kó?kami umo?liwiaj? przesuwanie ca?ego zestawu,
• blokowane nó?ki umo?liwiaj? jego stabilne posadowienie,
• mo?liwo?? do??czenia kolejnego bloku akumulatorowego.
Seria: PowerOn LT
Model: H60C1 1/1

Cena netto: 2785 USD
foto
Seria: PowerOn
Model: BA192/17

Cena netto: 1186 USD
foto
Dane techniczne
Czas podtrzymania przy obci??eniu 100% - 19min,
przy obci??eniu 80% - 25min,
przy obci??eniu 50% - 45min.
Czas ?adowania 5h do 90% pojemno?ci
Typ i ilo?? akumulatorów H60C1 1/1 brak akumulatorów wewn?trznych
Typ i ilo?? akumulatorów BA192/17 12V/17Ah x16szt., szczelne, o?owiowo-kwasowe, bezobs?ugowe, ?ywotno?? 5 lat
Wymiary H60C1 1/1 szeroko?? : 390mm
wysoko?? : 700mm
d?ugo?? : 680mm
Wymiary BA192/17 d?ugo??: 600mm
szeroko??: 260mm
wysoko??: 700mm
Masa H60C1 1/1 196kg
Masa BA192/17 120kg
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.